Nr 88/2013  | 05-03-2013

Rozwiązanie Umowy Depozytowej dotyczącej ADR-ów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że umowa depozytowa z dnia 10 kwietnia 2001 roku (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiająca amerykańskie kwity depozytowe Spółki („ADR”) zawarta z The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Bank Depozytowy”) („Umowa Depozytowa”) uległa rozwiązaniu w dniu 4 marca 2013 roku o godzinie 17:00 według czasu w Nowym Jorku, USA. Rozwiązanie Umowy Depozytowej wynika z:
• wypowiedzenia Umowy Depozytowej przesłanego przez Spółkę do Banku Depozytowego w dniu 29 listopada 2012 roku,
• wypowiedzenia przesłanego przez Bank Depozytowy posiadaczom ADR-ów w dniu 3 grudnia 2012 roku, oraz
• upływu co najmniej 90-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wyżej wymienionego wypowiedzenia posiadaczom ADR-ów, przewidzianego przez Umowę Depozytową.

Zgodnie z warunkami Umowy Depozytowej posiadacze ADR-ów mogą wymieniać ADR-y na akcje Spółki w ciągu jednego roku po rozwiązaniu Umowy Depozytowej, tj. do dnia 4 marca 2014 roku. Po upływie tego okresu, Bank Depozytowy może sprzedać wszystkie pozostałe akcje związane z niewymienionymi ADR-ami. Posiadacze ADR-ów będą mogli wymieniać ADR-y na proporcjonalny udział pieniężny z tej sprzedaży lub na akcje Spółki, jeżeli Bank Depozytowy nie dokonał sprzedaży.

Patrz także: raport bieżący nr 237/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.