Nr 78/2013  | 28-02-2013

Rozwiązanie Umowy Depozytowej dotyczącej GDR-ów oraz zakończenie notowania GDR-ów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że umowa depozytowa z dnia 26 listopada 1999 roku (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiająca globalne kwity depozytowe Spółki („GDR”) zawarta z The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Bank Depozytowy”) („Umowa Depozytowa”) uległa rozwiązaniu z końcem dnia 27 lutego 2013 roku według czasu w Nowym Jorku, USA. Rozwiązanie Umowy Depozytowej wynika z wypowiedzenia Umowy Depozytowej przesłanego przez Spółkę do Banku Depozytowego w dniu 29 listopada 2012 roku oraz upływu 90-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wyżej wymienionego wypowiedzenia, przewidzianego przez Umowę Depozytową.

Zgodnie z warunkami Umowy Depozytowej, możliwie szybko po rozwiązaniu Umowy Depozytowej, Bank Depozytowy powinien sprzedać posiadane akcje Spółki związane z niewymienionymi dotąd GDR-ami. Środki pieniężne z tej sprzedaży Bank Depozytowy powinien przekazać posiadaczom tych GDR-ów proporcjonalnie do liczby akcji reprezentowanych przez posiadane przez nich GDR-y.

W związku z rozwiązaniem Umowy Depozytowej, GDR-y zostały wyłączone z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz wycofane z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dniem 27 lutego 2013 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 237/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.