Nr 32/2013  | 24-01-2013

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Lukoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 24 stycznia 2013 roku Zarząd AB Orlen Lietuva, („ORLEN Lietuva”), zawarł trzy umowy typu SPOT z Lukoil International Trading And Supply Company, spółką należącą do grupy Lukoil, na sprzedaż oleju napędowego. Łączna szacunkowa wartość netto umów wynosi około 94 mln USD (czyli około 295 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 stycznia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 9 stycznia 2013 roku do 24 stycznia 2013 roku wynosi około 2 455 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Lukoil zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN ze spółkami z grupy Lukoil w okresie od 9 stycznia 2013 roku do 24 stycznia 2013 roku jest umowa z 10 stycznia 2013 roku o wartości około 421 mln USD (czyli około 1 311 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 10 stycznia 2013 roku). Umowa została zawarta pomiędzy ORLEN Lietuva oraz UAB "Lukoil Baltija" i dotyczyła sprzedaży paliw w 2013 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.