Nr 14/2013  | 10-01-2013

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil Fuel & Retail

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 10 stycznia 2013 roku Zarząd AB Orlen Lietuva, („ORLEN Lietuva”), zawarł umowę roczną ze Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB.

Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB olej napędowy i benzynę w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 330 mln USD (czyli ok. 1 026 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 10 stycznia 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Statoil Fuel & Retail w okresie od 4 lutego 2012 roku do 10 stycznia 2013 roku wynosi około 2,47 mld PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Statoil Fuel & Retail zawierane były na sprzedaż produktów.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.