Nr 112/2013  | 28-03-2013

Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 28 marca 2013 roku wygasła umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa”), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 28 marca 2012 roku z Ashby Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Ashby Sp. z o.o.”).

W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), PKN ORLEN S.A. zakupił ropę naftową posiadaną przez Ashby Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie około 366 mln USD (czyli 1 194,4 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpiło w dniu 28 marca 2013 roku.

W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 37,8 mln USD (czyli 123,4 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2013 roku zakup ropy naftowej o wartości około 403,8 mln USD (czyli 1 317,8 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku).

Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Ashby Sp. z o.o. ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT.

Ashby Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia, zawierającą w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową, należącą w 100% do RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V.

Patrz także: raport bieżący nr 60/2012 z dnia 29 marca 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.