Nr 76/2013  | 27-02-2013

Zaprzestanie publikacji kwartalnych szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje o rezygnacji z publikacji raportów bieżących zawierających szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN, tzw. trading statement („trading statement”).
Celem powyższych raportów było przekazanie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej ORLEN w okresie pomiędzy końcem kwartału i publikacją raportu okresowego za ten okres.
W efekcie przyspieszenia przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych, trading statment przestał w istotnym stopniu spełniać swoją rolę.

Aktualny kalendarz z terminami przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2013 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem:
http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/KalendarzWydarzen/Strony/default.aspx .

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.