Nr 113/2013  | 28-03-2013

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na publiczną emisję obligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 roku wyraziła zgodę na emisję przez Spółkę obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. PKN ORLEN S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.