Nr 85/2013  | 04-03-2013

Zmiana daty publikacji raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2012 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2012.

Raporty roczne za 2012 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2012 rok 29 marca 2013 roku.
- jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2012 rok 29 marca 2013 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2012 rok ustalony był na 28 marca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.