Nr 242/2013  | 27-06-2013

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło dokonać podziału zysku za rok 2012, w wysokości 2 127 797 966,06 PLN w następujący sposób:

- kwotę 641 563 591,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,5 PLN na 1 akcję);
- pozostałą kwotę, tj. 1 486 234 374,56 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło dzień 26 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 13 sierpnia 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.