Nr 236/2013  | 25-06-2013

Dopuszczenie obligacji PKN ORLEN S.A. serii A i B do obrotu giełdowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 25 czerwca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o dopuszczeniu 2 000 000 obligacji serii A i 2 000 000 obligacji serii B do obrotu giełdowego na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.