Nr 189/2013  | 28-05-2013

Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji Serii A

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała PKN ORLEN S.A. krajową ocenę kredytową („rating”) na poziomie BBB+ (pol) dla planowanej przez Spółkę emisji obligacji Serii A, w ramach programu publicznych emisji obligacji. Perspektywa przyznanego ratingu została określona przez Agencję jako pozytywna.

Agencja Fitch Ratings uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym w celu zredukowania dźwigni finansowej, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w ostatnich dwóch latach w stosunku do wcześniejszego okresu intensywnych nakładów oraz braku wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011 i 2012. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w europejskim sektorze rafineryjnym.

W wydanym komunikacie Agencja Fitch Ratings wskazuje, że strategia Spółki ogłoszona w listopadzie 2012 roku wspiera profil kredytowy PKN ORLEN S.A. Jednym ze strategicznych celów, pozytywnie ocenianych przez Agencję, jest utrzymanie wskaźników kredytowych na bezpiecznym poziomie. Fitch Ratings pozytywnie ocenia wskazanie w strategii dodatkowej puli nakładów, która może zostać uruchomiona później lub może być niewykorzystana, jeśli przepływy pieniężne będą niższe od oczekiwanych.

Agencja Fitch Ratings uważa, że PKN ORLEN S.A. ma obecnie lepszą elastyczność do redukcji nakładów inwestycyjnych w przypadku mniejszych wpływów niż w latach 2007-2010. Fitch Ratings pozytywnie ocenia zdolność Spółki do zarządzania zmianami kapitału pracującego zgodnie ze zmianami sytuacji finansowej.

Pozytywna perspektywa przyznanego ratingu wskazuje na możliwość podniesienia oceny ratingowej w latach 2013-2014, także dla międzynarodowego ratingu Spółki do BBB- z posiadanego obecnie BB+, jeżeli PKN ORLEN S.A. będzie utrzymywać wskaźniki kredytowe na stabilnym poziomie.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.