Nr 136/2013  | 16-04-2013

ORLEN Deutschland podpisał umowę z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o tym, że w dniu 12 lutego 2013 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland”) podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH z siedzibą w Hamburgu („Shell Deutschland”), spółką należącą do grupy Shell. Na podstawie umowy Shell Deutschland będzie dostarczać paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 815 mln EUR (czyli około 3 397 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 12 lutego 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 9 stycznia 2013 roku do 16 kwietnia 2013 roku wynosi około 3 910 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Shell zawierane były na zakup produktów oraz ropy naftowej.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.