Nr 229/2013  | 21-06-2013

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 czerwca 2013 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia („Umowa”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń" do Unipetrol RPA, s.r.o. maksymalnie 8,28 mln ton ropy naftowej typu REBCO. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku.

W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej około 0,6 mln USD miesięcznie (czyli około 1,8 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 20 czerwca 2013 roku).

Na dzień zawarcia Umowy przewidywana wartość dostaw do 30 czerwca 2016 roku wynosi około 6,2 mld USD (czyli około 20,4 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 20 czerwca 2013 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.