Nr 207/2013  | 04-06-2013

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z BP Europe SE

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że 4 czerwca 2013 roku ORLEN Deutschland GmbH, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Deutschland”) podpisał umowę z BP Europe SE, spółką należącą do grupy BP. Na podstawie umowy BP Europe SE będzie dostarczać paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 1 400 mln EUR (czyli około 5 953 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 4 czerwca 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 9 stycznia 2013 roku do 4 czerwca 2013 roku wynosi około 6 836 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy BP zawierane były na sprzedaż i zakup produktów.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.