Nr 221/2013  | 14-06-2013

Podsumowanie kosztów Programu emisji obligacji PKN ORLEN S.A. dotyczących serii A i B

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) przekazuje informacje o kosztach emisji obligacji Serii A i B. Łączne koszty programu publicznych emisji obligacji („Program”) nie są jeszcze znane i w pełni poniesione. W ramach Programu zostały przeprowadzone dwie emisje obejmujące 2 000 000 obligacji Serii A i 2 000 000 obligacji Serii B i mogą być emitowane kolejne serie obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy.

Koszty stałe w wysokości około 2,5 mln PLN, które zostały poniesione dla całego Programu dotyczą kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, na moment publikacji raportu nie jest znany.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.


Patrz także: raport bieżący nr 206/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.