Nr 206/2013  | 04-06-2013

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii A ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 28 maja 2013 roku (włącznie) do 31 maja 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 4 czerwca 2013 roku.

W okresie subskrypcji 618 Inwestorów złożyło zapisy na 2 253 280 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 613 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 29 maja 2013 roku do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90%. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 29 maja 2013 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,03 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 005 048,00 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 8, poz. 27 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.