Nr 223/2013  | 17-06-2013

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii B ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 3 czerwca 2013 roku (włącznie) do 12 czerwca 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 17 czerwca 2013 roku.

W okresie subskrypcji 2 026 Inwestorów złożyło zapisy na 2 097 693 Obligacje. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 2 020 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 11 czerwca 2013 roku do 12 czerwca 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 30,33%. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 11 czerwca 2013 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,10 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 057 745,40 PLN.

Informację o kosztach emisji obligacji serii B Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).