Nr 243/2013  | 27-06-2013

Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. została powołana Pani Angelina Anna Sarota. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani także: Pan Cezary Banasiński, Pan Grzegorz Borowiec, Pan Artur Gabor, Pan Michał Gołębiowski, Pan Cezary Możeński oraz Pan Leszek Jerzy Pawłowicz.

Pani Angelina Anna Sarota

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Jest urzędnikiem służby cywilnej. W latach 2001 – 2003 pracowała w Departamencie Zastępstwa Procesowego oraz w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w 2003 r. była radcą ministra w Biurze Ministra, w latach 2003 – 2005 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki, w 2005 r. p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego. Od listopada 2005 r. jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest Członkiem Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Warszawie. Złożyła egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Była m.in. Członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. Od czerwca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dwóch poprzednich kadencji.

Pan Cezary Banasiński

Doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziałów Zarządzania (1977 rok) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 rok). Stypendysta m.in. Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Konstancji, Monachium, Wiedniu, Uniwersytetu w Tuebingen. Od 1980 r. do 1982 r. asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, od września 2004 r. zatrudniony na stanowisku profesora, prowadzi wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

W latach 1997 - 2000 radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucjonalnego, odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W latach 1999-2001 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny za harmonizację prawa polskiego z prawem UE. W latach 2001-2007 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej. W latach 2002 do 2004 szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji". W latach 2005-2006 członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W latach 2006 - 2007 członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.

Członek, ekspert, doradca zespołów i komisji państwowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2004 roku), członek Rady Programowej Fundacji „Prawo Europejskie” (lata 2002 - 2010) i innych fundacji, stowarzyszeń i sądów.
Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A., a także innych spółek z udziałem Skarbu Państwa (lub państwowych i samorządowych osób prawnych). Od stycznia 2012 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poprzedniej kadencji.

Autor i współautor wielu publikacji: książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego.

Pan Grzegorz Borowiec

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Nawigacji – 1987 r., Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 1997 r., Master of Business Administration - Uniwersytet Warszawski/University of Illinois - 2002 r., Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania – 2002 r.; mianowany urzędnik służby cywilnej.

W latach 1987 – 1994 – pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 r. do czerwca 1998 r. Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2001 – Dyrektor Generalny w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 r. był Dyrektorem Departamentu Finansów w Ministerstwie Finansów. Członek Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów” (1998 r.) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (od 2002 r.). Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Certyfikat Audytora Wewnętrznego (2005 r.), Certyfikat bezpieczeństwa NATO (NATO secret – 2002 r.), kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA – 1999 r.) oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 r.). Od 12 grudnia 2007 r. Dyrektor Generalny w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od października 2009 r. członek RN TVP S.A. - reprezentujący Ministra Skarbu Państwa. Od stycznia 2010 r. członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W maju 2010 r. powołany na egzaminatora przez Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów. Był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dwóch poprzednich kadencji.

Pan Artur Gabor

Wykształcenie:
- University College London (Wydział Ekonomii);
- Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa);

Obecne zatrudnienie:
- Gabor&Gabor, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, Partner

Doświadczenie zawodowe:
1986 - 1987 Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent);
1987 - 1990 Paged S.A. (Kierownik Działu Rozwoju Rynku);
1990 - 1994 Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner);
1994 - 1998 Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarządzający, Polska);
1998 - 2004 General Electric Capital (Dyrektor Fuzji i Akwizycji, Europa Środkowa, Rosja);
2005 - 2006 IBM Polska, Business Consulting Services (Dyrektor Sektora Finansowego).

Udział w Organizacjach Gospodarczych:
2003 - 2004 American Chamber of Commerce (Członek Zarządu);
2005 – obecnie American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego);
2006 – obecnie Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych).

Udział w Radach Nadzorczych:
2001 - 2004 GE Capital Bank S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej);
2001 - 2004 GE Bank Mieszkaniowy S.A. (Członek Rady Nadzorczej);
2004 - 2005 Getin Bank S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej);
2004 - 2005 Getin Holding S.A. (Członek Rady Nadzorczej);
2004 - 2008 Energomontaż Północ S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej);
2006 - 2007 Polmos Lublin S.A. (Członek Rady Nadzorczej);
2007 - 2011 Energopol Katowice S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej);
2011 - 2013 Fleet Holdings S.A. (Członek Rady Nadzorczej);
2012 - 2013 For-Net S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej);
2007 - obecnie Orbis S.A. (Członek Rady Nadzorczej);
2008 – obecnie Grupa Lew S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej);
2009 - 2010 Sfinks S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej);
2010 – 2013 PKN ORLEN S.A. (Niezależny Członek Rady Nadzorczej).

Pan Michał Gołębiowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Wydziału Prawa na Universita degli Studi di Napoli Federico II.

W latach 2008-2009 ekspert w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się prawnymi aspektami systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Od 2009 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, aktualnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych. Jest odpowiedzialny, m.in. za nadzór nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego. Był zaangażowany w prace nad specustawą dedykowaną realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu, jak również negocjacje z Komisją Europejską w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla tego projektu. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie polskich i europejskich regulacji dotyczących sektora energetycznego, jak również w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców działających w tym obszarze.

Pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej spółki Polskie LNG S.A., inwestora w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu, jak również Zastępcy Przewodniczącego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Od stycznia 2012 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poprzedniej kadencji.

Pan Cezary Możeński

Wykształcenie
1994 Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej

1976-1981 Politechnika Krakowska
Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna,

Ukończone kursy i studia podyplomowe:
1998-2012 kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa pracy dla osób kierujących pracownikami
2002 kurs ISO 9001:2000
2002 kurs i złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
2003 Zarządzanie procesami produkcyjnymi i skuteczne zarządzanie personelem
2013 Harvard Business Pub.: The Strategic Leadership Academy

Przebieg pracy zawodowej:
1981 – 2000 - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Kierownik Zespołu Badawczego.
2000 – 2004 - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Dyrektor Strategii, Rozwoju i Inwestycji
2002 – 2004 - "Melamina III" Sp. z o.o, Prezes Zarządu
2003 – 2005 - Masz-ZAP Sp. z o.o. , Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005 – 2006 „Brasco” S.A., Członek Zarządu
2004 – 2006 – Kompania Spirytusowa „Wratislawia” Polmos Wrocław S.A., Prezes Zarządu
Od 2006 - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Dyrektor
Od 2008 – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Leszek Jerzy Pawłowicz

Wykształcenie:
1973 magister ekonomii;
1977 doktor nauk ekonomicznych;
1988 doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe:
1973 – 1977 stażysta, asystent, starszy asystent Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego;
1978 – 1988 adiunkt Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego;
1988 – 1993 docent Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego;
od 1990 Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową;
od 1992 Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej;
od 10.2003 Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Inne doświadczenia zawodowe:
1991 – 1993 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA;
1993 – 1996 Członek Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA;
1995 – 1996 Przewodniczący Rady Programowej Miesięcznika Bank;
1996 – 1997 Członek Grupy Ekspertów ds. prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.;
1995 – 2001 Członek Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA;
1997 – 2000 Przewodniczący sekcji Ekonomiki Komitetu Badań Naukowych;
2003 – 2005 Członek Rady PPUP Poczta Polska;
od 08.01.1998 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao SA;
2004-2011 Członek Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska SA;
od 30.06.2004 Członek Rady Nadzorczej BEST S.A.;
od 10.2004 Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie nieruchomości”;
od 09.2006 Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”;
od 12.02.2008 Członek Rady Giełdy (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.);
od 22.02.2008 Prezes Rady (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.);
od 31.03.2008 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
od 04.2010 Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”.

Był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poprzedniej kadencji.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2007 Nr 168, poz. 1186 z późniejszymi zmianami).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.