Nr 227/2013  | 19-06-2013

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii B w KDPW

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że 19 czerwca 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji 2 000 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 PLN z dniem 21 czerwca 2013 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000109.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.