Nr 192/2013  | 29-05-2013

Skarga PKN ORLEN S.A. o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku złożył skargę do High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court (Wysoki Sąd Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królowej, Sąd Handlowy) w Londynie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wydanego w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii („Yukos International”) i doręczonego Emitentowi w dniu 29 kwietnia 2013 roku (“Wyrok”).

Pozew wniesiony przez PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International dotyczył zapłaty przez Yukos International na rzecz Emitenta kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Dochodzona przez Emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB ORLEN Lietuva), w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

W Wyroku Trybunał Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia PKN ORLEN S.A. oraz zobowiązał PKN ORLEN S.A. do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez Yukos International.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, raport bieżący nr 80/2010 z 4 maja 2010 roku, raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku oraz raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.