Nr 240/2013  | 27-06-2013

Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że, w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A., Spółka sprzedała część zapasów, zlecając ich utrzymywanie stronie trzeciej.

W dniu 27 czerwca 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł ze spółką Neon Poland Sp. z o.o. („Neon”) umowę sprzedaży ropy naftowej („Umowa sprzedaży”) oraz zawarł umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów”).

Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał spółce Neon Poland Sp. z o.o. ropę naftową o wartości około 314 mln USD (czyli około 1 044 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 czerwca 2013 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Neon będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres do 29 stycznia 2015, przy czym Spółka uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres.

Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał z Neon umowę, na mocy której Spółka udzieli Neon krótkoterminowej pożyczki („Pożyczka”) w wysokości około 240 mln PLN, oprocentowanej według warunków rynkowych. Udzielona pożyczka pokryje podatek VAT, jaki zobowiązana jest zapłacić Neon w związku z Umową sprzedaży.

Neon jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland plc. Neon zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.