Nr 185/2013  | 23-05-2013

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Wrist

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 maja 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowy typu spot z OW Supply & Trading A/S, spółką należącą do grupy Wrist, na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego. Łączna szacunkowa wartość netto umów wynosi około 104 mln USD (czyli około 338 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 23 maja 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Wrist w okresie od 7 czerwca 2012 roku do 23 maja 2013 roku wynosi około 2 436 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Wrist zawierane były na sprzedaż i zakup produktów.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN, a spółkami należącymi do grupy Wrist od 7 czerwca 2012 roku do 23 maja 2013 roku jest umowa zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. a OW Supply & Trading A/S z 4 stycznia 2013 roku o wartości ok. 60 mln USD (czyli ok. 190 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 4 stycznia 2013 roku) i dotyczyła sprzedaży ciężkiego oleju opałowego.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.