Nr 142/2013  | 22-04-2013

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore Energy UK Ltd

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 kwietnia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 73 mln USD (czyli ok. 230 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 22 kwietnia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 18 grudnia 2012 roku do 22 kwietnia 2013 roku wynosi ok. 802 mln USD (czyli ok. 2 503 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore od 18 grudnia 2012 roku do 22 kwietnia 2013 roku jest umowa z 15 lutego 2013 roku o wartości ok. 84 mln USD (czyli ok. 263 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 15 lutego 2013 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 267/2012 z 17 grudnia 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.