Nr 153/2013  | 30-04-2013

Wyrok Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że 29 kwietnia 2013 roku otrzymał od Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu kopię wyroku wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii („Yukos International”) (“Wyrok”).

Pozew wniesiony przez PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International dotyczył zapłaty przez Yukos International na rzecz Emitenta kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Dochodzona przez Emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB ORLEN Lietuva), w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

W Wyroku Trybunał Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia PKN ORLEN S.A. oraz zobowiązał PKN ORLEN S.A. do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez Yukos International. Zarząd PKN ORLEN S.A. analizuje Wyrok oraz ewentualne dalsze kroki prawne w tej sprawie.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 80/2010 z 4 maja 2010 roku, raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku oraz raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.