Nr 127/2013  | 09-04-2013

Złożenie prospektu dotyczącego programu emisji obligacji do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 9 kwietnia 2013 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji („Program”), na który Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 roku.

Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN ORLEN S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

Ostateczne warunki emisji będą ustalane indywidualnie dla każdej serii obligacji, która będzie emitowana w ramach Programu.

Patrz także: raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.