Nr 224/2013  | 17-06-2013

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2013 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2013 roku. Zostanie on opublikowany 23 lipca 2013 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2013 roku ustalony był na 25 lipca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.