Nr 334/2013  | 06-09-2013

Jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu PKN ORLEN S.A. („Statut”), uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). Zmiany do Statutu przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 sierpnia 2013 roku, sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/029073/13/113) i doręczone Spółce w dniu 6 września 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.