Nr 320/ 2013  | 19-09-2013

Korekta raportu bieżącego nr 320/2013 dotyczącego podwyższenia przez Fitch Ratings oceny kredytowej dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) uzupełnia opublikowany 30 sierpnia 2013 roku raport bieżący nr 320/2013 dotyczący podwyższenia przez Fitch Ratings oceny kredytowej dla PKN ORLEN S.A. o pełną listę ocen ratingowych nadanych przez Fitch Ratings.

Na końcu raportu dodany zostaje akapit:

Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez Agencję jest następująca:
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej – podwyższenie z „B” do „F3”;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie krajowej – podwyższenie z „B” do „F3”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej - podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie krajowej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
- Krajowy długoterminowy rating - podwyższenie z „BBB+(pol)” do „A-(pol)”; perspektywa stabilna;
- Krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia (odnoszący się także do obligacji detalicznych serii A i B, wyemitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji) – podwyższenie z „BBB+(pol)” do „A-(pol)”.

Poniżej pełna treść raportu bieżącego nr 320/2013:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) podwyższyła międzynarodowy długoterminowy rating kredytowy dla PKN ORLEN S.A. z dotychczasowej oceny „BB+/positive outlook” na „BBB-/stable outlook”.

Agencja uzasadnia zmianę ratingu dla Spółki lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtel S.A., umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w sektorze rafineryjnym w Europie.

W wydanym komunikacie Agencja wskazuje, że strategia Spółki ogłoszona w listopadzie 2012 roku wspiera profil kredytowy PKN ORLEN S.A. Jednym ze strategicznych celów pozytywnie ocenianych przez Agencję, jest utrzymanie wskaźników kredytowych na bezpiecznym poziomie. Ponadto, Agencja pozytywnie ocenia wskazanie w strategii dodatkowej puli nakładów, która może zostać uruchomiona w późniejszym okresie jeśli przepływy pieniężne będą niższe od oczekiwanych.

Agencja uważa, że elastyczność finansowa Spółki, pozwalająca na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w przypadku pogorszenia się przepływów pieniężnych jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż w latach 2007-2010, kiedy to Spółka miała znaczące zobowiązania inwestycyjne. Agencja pozytywnie postrzega zdolność PKN ORLEN S.A. do zarządzania zmianami kapitału pracującego zgodnie ze zmianami sytuacji finansowej Spółki. Powinno to zapewnić dodatkową elastyczność Spółki w przypadku zbliżania się do maksymalnych poziomów wymaganych w umowach kredytowych wskaźników zadłużenia, na przykład w przypadku pogorszenia się sytuacji w sektorze.

Agencja podwyższyła również krajowy długoterminowy rating kredytowy dla PKN ORLEN S.A. z „BBB+(pol)/positive outlook” do „A-(pol)/stable outlook”.

Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez Agencję jest następująca:
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej – podwyższenie z „B” do „F3”;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie krajowej – podwyższenie z „B” do „F3”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej - podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie krajowej – podwyższenie z „BB+” do „BBB-”;
- Krajowy długoterminowy rating - podwyższenie z „BBB+(pol)” do „A-(pol)”; perspektywa stabilna;
- Krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia (odnoszący się także do obligacji detalicznych serii A i B, wyemitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji) – podwyższenie z „BBB+(pol)” do „A-(pol)”.

Patrz także: raport bieżący 160/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.