Nr 316/2013  | 27-08-2013

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Gunvor

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 27 sierpnia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor S.A., spółką należącą do grupy Gunvor, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 253 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 sierpnia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie od 1 września 2012 roku do 27 sierpnia 2013 roku wynosi około 2 475 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Gunvor zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez Grupę Kapitałową ORLEN ze spółkami z grupy Gunvor od 1 września 2012 roku do 27 sierpnia 2013 roku jest umowa zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH i Gunvor Deutschland GmbH z 16 stycznia 2013 roku o wartości około 226 mln EUR (czyli około 933 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 16 stycznia 2013 roku). Umowa dotyczy zakupu paliw przez ORLEN Deutschland GmbH w okresie 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.