Nr 307/2013  | 19-08-2013

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Devonoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 19 sierpnia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Devonoil S.A., Zug, Szwajcaria („Devonoil”) na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 254 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 19 sierpnia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Devonoil w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 761 mln USD (czyli około 2 428 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Devonoil w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 31 stycznia 2013 roku o wartości około 84 mln USD (czyli około 261 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2013 roku), dotycząca dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.


Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.