Nr 346/2013  | 17-09-2013

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Mercuria Energy Trading SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 17 września 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Mercuria Energy Trading S.A. Geneva, Switzerland („Mercuria Energy”), na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 20 mln USD (czyli około 64 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 września 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria Energy w okresie od 22 grudnia 2012 roku do 17 września 2013 roku wynosi około 2 258 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria Energy zawierane były na zakup gazu ziemnego i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Mercuria Energy od 22 grudnia 2012 roku do 17 września 2013 roku jest umowa z 11 stycznia 2013 roku o wartości około 122 mln USD (czyli około 377 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 11 stycznia 2013 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.