Nr 280/2013  | 26-07-2013

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i STASCO

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 lipca 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Wielka Brytania („STASCO”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 79 mln USD (czyli około 250 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 lipca 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a STASCO w okresie od 17 kwietnia 2013 roku do 26 lipca 2013 roku wynosi około 740 mln USD (czyli około 2 402 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze STASCO od 17 kwietnia 2013 roku do 26 lipca 2013 roku jest umowa z 26 lipca 2013 roku o wartości około 79 mln USD (czyli około 250 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 lipca 2013 roku), dotycząca dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.


Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.