Nr 443/2013  | 04-12-2013

Dopuszczenie obligacji PKN ORLEN S.A. serii C i D do obrotu giełdowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 4 grudnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o dopuszczeniu 2 000 000 obligacji serii C i 1 000 000 obligacji serii D do obrotu na giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach platformy Catalyst.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.