Nr 412/2013  | 14-11-2013

Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji Serii D

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2013 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) przyznała PKN ORLEN S.A. krajową ocenę kredytową („rating”) na poziomie A- (pol) dla planowanej przez Spółkę emisji obligacji Serii D, w ramach programu publicznych emisji obligacji.

Fitch Ratings uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtel S.A., umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w sektorze rafineryjnym w Europie.

W wydanym komunikacie Fitch Ratings wskazuje, że strategia Spółki ogłoszona w listopadzie 2012 roku wspiera profil kredytowy PKN ORLEN S.A. Jednym ze strategicznych celów, pozytywnie ocenianych przez Agencję, jest utrzymanie wskaźników kredytowych na bezpiecznym poziomie. Fitch Ratings pozytywnie ocenia wskazanie w strategii dodatkowej puli nakładów, która może zostać uruchomiona później lub może być niewykorzystana, jeśli przepływy pieniężne będą niższe od oczekiwanych. Ogłoszony przez PKN ORLEN S.A. zamiar nabycia TriOil Resources Ltd. mieści się w planowanych przez PKN ORLEN S.A. wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok.

Zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę strategią PKN ORLEN S.A. wypłacił dywidendę w 2013 roku. Spółka planuje stopniowe zwiększanie wypłat do 5% stopy dywidendy, określonej na podstawie średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, uwzględniając realizację strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

Agencja uważa, że elastyczność finansowa Spółki, pozwalająca na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w przypadku pogorszenia się przepływów pieniężnych jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż w latach 2007-2010, kiedy to Spółka miała znaczące zobowiązania inwestycyjne. Agencja pozytywnie postrzega zdolność PKN ORLEN S.A. do zarządzania zmianami kapitału pracującego zgodnie ze zmianami sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji w sektorze.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.