Nr 404/2013  | 06-11-2013

Moody`s Investors Service podniósł ocenę ratingową dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2013 roku agencja ratingowa Moody`s Investors Service („Moody’s”, „Agencja”) podniosła ocenę kredytową („rating”) PKN ORLEN S.A. z poziomu Ba1 do poziomu Baa3. Perspektywa przyznanego ratingu została określona przez Agencję jako stabilna.

Jednocześnie Agencja podniosła bazową ocenę kredytową PKN ORLEN S.A. z poziomu ba2 do poziomu ba1.

Według Moody’s dokonana zmiana ratingu odzwierciedla poprawę działalności operacyjnej i wskaźników finansowych Spółki na przestrzeni ostatnich kilku lat, pomimo trudnych warunków panujących w sektorze rafineryjnym w Europie przez większość tego okresu. PKN ORLEN S.A. z powodzeniem utrzymuje niski (poniżej 30%) poziom dźwigni finansowej oraz posiada elastyczne przepływy pieniężne. Agencja odnotowuje, że PKN ORLEN S.A. od początku 2012 roku generuje dodatnie wolne przepływy pieniężne pomimo znacznych wahań w kapitale pracującym w tym okresie, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto.

W wydanym komunikacie Moody’s wskazuje, że ogłoszona przez PKN ORLEN S.A. strategia jest ambitnym planem poprawy podstawowej działalności Spółki przy jednoczesnym wchodzeniu w sektory energetyki i wydobycia, jednakże Agencja odnotowuje także elastyczność tych planów.

Zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę strategią PKN ORLEN S.A. wypłacił dywidendę w 2013 roku. Spółka planuje stopniowe zwiększanie wypłat do 5% stopy dywidendy, określonej na podstawie średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, uwzględniając realizację strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

Stabilna perspektywa ratingu Baa3 odzwierciedla oczekiwania Moody’s odnośnie możliwości utrzymywania przez PKN ORLEN S.A. obecnego profilu kredytowego Spółki przy uwzględnieniu dodatnich przepływów pieniężnych i wskaźnika Dług/EBITDA poniżej 3,5 oraz utrzymywania przez PKN ORLEN S.A. dźwigni finansowej na poziomie poniżej 30%.

Patrz także: raport bieżący nr 66/2009 z dnia 19 maja 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.