Nr 445/2013  | 05-12-2013

Pierwszy dzień notowania obligacji PKN ORLEN S.A. serii C i D

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 5 grudnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu obligacji do obrotu, określającą pierwszy dzień notowania obligacji PKN ORLEN S.A. serii C i D na 9 grudnia 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.