Nr 418/2013  | 18-11-2013

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii D i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii D zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 listopada 2013 roku, zostaje przesunięty na 18 listopada 2013 roku.

W okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 15 listopada 2013 roku złożono zapisy na liczbę obligacji Serii D większą od łącznej liczby oferowanych obligacji Serii D, co powoduje, że w dniu 15 listopada 2013 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 5 części IV ("Informacje o warunkach Oferty") prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku ("Prospekt").

Inwestorom, którzy złożyli zapisy 14 listopada 2013 roku zostaną przydzielone obligacje Serii D w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od 15 listopada 2013 roku (włącznie) do 18 listopada 2013 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 15 listopada 2013 roku (włącznie) do 18 listopada 2013 roku (włącznie) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych obligacji Serii D, a liczbą obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy 14 listopada 2013 roku. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Prospekcie.

Patrz także, raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku oraz raport bieżący nr 414/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.