Nr 432/2013  | 28-11-2013

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii D w KDPW

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że 28 listopada 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji 1 000 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 100 PLN z dniem 2 grudnia 2013 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000125.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.