Nr 396/2013  | 31-10-2013

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2014 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2014 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

- Za IV kwartał 2013 roku 24 stycznia 2014 roku.
- Za I kwartał 2014 roku 24 kwietnia 2014 roku.
- Za III kwartał 2014 roku 22 października 2014 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2014 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2014 rok zostanie opublikowany 22 lipca 2014 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2013 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2013 rok 27 marca 2014 roku.
- jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2013 rok 27 marca 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.