Nr 466/2013  | 27-12-2013

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Lukoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 27 grudnia 2013 roku Zarząd AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”) zawarł umowę roczną z UAB Lukoil Baltija, spółką należącą do grupy Lukoil, na sprzedaż benzyny i oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 372 mln USD (czyli około 1 121 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 grudnia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 18 maja 2013 roku do 27 grudnia 2013 roku wynosi około 2 718 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Lukoil zawierane były na sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.