Nr 452/2013  | 12-12-2013

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 12 grudnia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland („Vitol”) na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 79 mln USD (czyli około 241 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 12 grudnia 2013 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol w okresie od 12 września 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku wynosi około 751 mln USD (czyli około 2 327 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Vitol od 12 września 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku jest umowa z 24 września 2013 roku o wartości około 81 mln USD (czyli około 254 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 września 2013 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.