Nr 402/2013  | 06-11-2013

Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii C

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku („Program”) oraz przekazuje ostateczne warunki oferty i ostateczne warunki emisji dla tej serii obligacji.

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W Serii C zaoferowanych zostanie 2 000 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej poprzez rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 PLN. Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN do 100,17 PLN. Łączna wartość nominalna obligacji Serii C wyniesie do 200 000 000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych).

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 140 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 kwartał 2013 roku, wynosi 19 048 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez PKN ORLEN S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii C, wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii C oraz podsumowaniem prospektu dla Obligacji Serii C.

Patrz także: raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN S.A. jest opublikowany prospekt emisyjny zmieniony aneksem dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

Raport sporządzono na podstawie: art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.