Nr 415/2013  | 14-11-2013

Zakończenie transakcji nabycia TriOil Resources Ltd.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 14 listopada 2013 roku czasu polskiego (13 listopada 2013 roku czasu kanadyjskiego) nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Upstream International B.V. („ORLEN Upstream International”) wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii A („Akcje Zwykłe”) spółki TriOil Resources Ltd. („TriOil”) stanowiących 100% kapitału zakładowego TriOil, uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu TriOil.

Łączna kwota do zapłaty w wysokości około 183,7 mln CAD (czyli około 549,2 mln PLN), została przekazana przez ORLEN Upstream International na rachunek agenta transferowego („Agent Transferowy”) wskazanego wspólnie przez strony transakcji. Agent Transferowy przekaże akcjonariuszom TriOil 2,85 CAD (czyli około 8,52 PLN) w gotówce za każdą posiadaną Akcję Zwykłą.

Przekazanie środków przez ORLEN Upstream International nastąpiło po uzyskaniu odpowiednich zgód sądowych potwierdzających prawidłowość przeprowadzonej transakcji oraz uprawnienie ORLEN Upstream International do wszystkich Akcji Zwykłych TriOil. Wcześniej zgodę na dokonanie transakcji wyrazili akcjonariusze TriOil reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu TriOil w dniu 12 listopada 2013 roku.

TriOil z siedzibą w Calgary w kanadyjskiej prowincji Alberta jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu. Więcej informacji na temat TriOil dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.trioilresources.com/.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. ORLEN Upstream posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International.

Wszystkie kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CAD z dnia 13 listopada 2013 roku.


Patrz także: raport bieżący nr 410/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku oraz raport bieżący nr 343/2013 z dnia 16 września 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.