Nr 463/2013  | 20-12-2013

ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 grudnia 2013 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., zawarła umowę roczną z Trafigura Pte Ltd, spółką należącą do grupy TRAFIGURA BEHEER B.V. („TRAFIGURA BEHEER”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Trafigura Pte Ltd benzynę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 858 mln USD (czyli około 2 620 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 grudnia 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a grupą TRAFIGURA BEHEER w okresie od 1 lutego 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku, wynosi około 4 559 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a TRAFIGURA BEHEER zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.