Nr 469/2013  | 31-12-2013

Otwarcie postępowania likwidacyjnego ORLEN OIL Česko s.r.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 roku zostaje otwarte postępowanie likwidacyjne spółki ORLEN OIL Česko s.r.o. („ORLEN OIL Česko”) z siedzibą w Brnie, Republika Czeska.

Decyzję o likwidacji podjął ORLEN OIL Sp. z o.o. („ORLEN OIL”) posiadający 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ORLEN OIL Česko. W dniu 20 grudnia 2013 roku Zarząd ORLEN OIL jako jedyny wspólnik ORLEN OIL Česko podjął uchwałę o rozwiązaniu spółki ORLEN OIL Česko i otwarciu likwidacji z dniem 1 stycznia 2014 roku oraz wyborze na likwidatora spółki ORLEN OIL Česko Pana Ing. Petr Skříšovský.

ORLEN OIL Česko została utworzona w 2005 roku w celu prowadzenia dystrybucji produktów ORLEN OIL, takich jak oleje smarowe, smary, płyny eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe. Celem spółki była sprzedaż produktów na rynkach czeskim, słowackim i węgierskim.

Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, oddział C.

PKN ORLEN posiada 51,7% akcji w kapitale zakładowym ORLEN OIL.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.