Nr 33/2014  | 28-01-2014

ORLEN Lietuva podpisała z VITOL S.A. umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 stycznia 2014 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., zawarła umowę roczną z VITOL S.A., spółką należącą do grupy Vitol Holding B.V. („Vitol Holding”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce VITOL S.A. ciężki olej opałowy (HSFO) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 954 mln USD (czyli około 2 922 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 28 stycznia 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Vitol Holding w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 28 stycznia 2014 roku wynosi około 4 783 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Vitol Holding zawierane były na sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej i gazu.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.