Nr 3/2014  | 08-01-2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego Raf – Bit Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 7 stycznia 2014 roku złożono w sądzie rejestrowym w Rzeszowie zgłoszenie otwarcia postępowania likwidacyjnego spółki Raf – Bit Sp. z o.o.

Decyzję o likwidacji podjęła Rafineria Nafty Jedlicze S.A. jako jedyny wspólnik Raf – Bit Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raf – Bit Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Raf – Bit Sp. z o.o. i otwarciu likwidacji z dniem 31 grudnia 2013 roku oraz wyborze na likwidatora spółki Raf – Bit Sp. z o.o. Pana Janusza Kapały.

Raf – Bit Sp. z o.o. została utworzona w 2002 roku w wyniku restrukturyzacji Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. poprzez wyodrębnienie organizacyjne obszaru IT. Celem spółki było świadczenie usług informatycznych.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.