Nr 36/2014  | 30-01-2014

PKN ORLEN S.A. podpisał z Kolporter umowę na towary pozapaliwowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 30 stycznia 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę bezterminową z Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Kolporter”). Na podstawie umowy Kolporter będzie dostarczał towary pozapaliwowe na stacje paliw prowadzone przez PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy w okresie pierwszych pięciu lat jej trwania wynosi około 3,3 mld PLN.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.