Nr 101/2014  | 28-03-2014

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 marca 2014 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia aneks („Aneks”) do umowy zawartej 21 czerwca 2013 roku na dostawy do Unipetrol RPA, s.r.o. ropy naftowej typu REBCO.

Aneks przewiduje zwiększenie miesięczne wolumenów dostaw surowca do Unipetrol RPA, s.r.o. o 50 tys. ton ropy naftowej typu REBCO. Aneks obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień zawarcia Aneksu przewidywana wartość dostaw, określonych w Aneksie, do 30 czerwca 2016 roku wynosi około 1,05 mld USD (czyli około 3,2 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 28 marca 2014 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Patrz także: raport bieżący nr 229/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku.

Powyższy Aneks do umowy spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.