Nr 97/2014  | 27-03-2014

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku Spółki za 2013 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w opublikowanym 27 marca 2014 roku Jednostkowym Raporcie Rocznym PKN ORLEN S.A. za rok 2013, zamieścił propozycję, by zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 617 684 481,47 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 615 901 047,84 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,44 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 1 783 433,63 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 16 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy oraz 8 lipca 2014 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.